Privacybeleid

Dit privacybeleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.wintersportgids.be (hierna: de “Website”) bezoekt of gebruikt.

 1. Beheer

De Website wordt beheerd door Media Consult Benelux, de verantwoordelijke uitgever (hierna: “Wintersportgids.be”, “wij” of “onze”). De contactgegevens zijn te vinden op www.wintersportgids.be/contact.

 1. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van Wintersportgids.be, in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van de Europese Unie van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna gezamenlijk de “AVG”).

De gegevens die je op de Website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de AVG. Elke commentaar en reactie die je daarentegen ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Wintersportgids.be behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in het recht.

 1. Gegevens van bezoekers

3.1 Soort gegevens

Als persoonsgegevens worden beschouwd: alle informatie die we over jou als geïdentificeerde of identificeerbare persoon, ontvangen. Het gaat om gegevens als jouw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over jouw interesses als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten.

3.2 Verwerking van de gegevens

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij deze persoonsgegevens verwerken. Het uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten kan het invoeren van persoonsgegevens nuttig of zelfs nodig zijn. In dit privacybeleid vind je per toestemming die je verleent, terug of het verstrekken van de betreffende gegevens noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de dienst.

3.3 Toegang tot je gegevens

We zullen je gegevens enkel opslaan en verwerken wanneer je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, en wanneer dit noodzakelijk is voor onze beleidsdoeleinden.

Je persoonsgegevens kunnen bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt verleend tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met sociale media). Onze servers kunnen voorts bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

3.4 Wijziging van je gegevens

Wanneer we je persoonsgegevens in onze bestanden op eigen initiatief wijzigen of verwijderen, brengen we je hier steeds van op de hoogte.

3.5 Betaalgegevens

Eventuele betaalgegevens die je zou verstrekken worden niet door ons verwerkt, maar door de door ons gekozen partner voor de betaaloplossing. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke gegevens ligt niet bij ons en Wintersportgids.be wijst derhalve elke verplichting of aansprakelijk dienaangaande af. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Website worden anoniem bewaard zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verkregen of worden verwerkt. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

 1. Doeleinden van de verwerking

Wintersportgids.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens die door jou zouden worden verstrekt, en kan de gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • het versturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan;
 • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid,… waarvan wintersportgids.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker;
 • om eventuele bestellingen uit te voeren of om gevraagde nieuwsbrieven of om andere commerciële informatie over onze producten en diensten toe te sturen.

Hieronder [zie punt 6] wordt per toestemming die je verleent voor gegevensverwerking, een overzicht van de verschillende doeleinden van de verwerking.

 1. Jouw rechten

5.1 Welke rechten

Wanneer je persoonsgegevens ter beschikking stelt voor verwerking, worden je automatisch enkele rechten toegekend. We geven hier bondig weer welke rechten dit precies zijn.

 • het recht van inzage tot verschillende aspecten van de bewaring van persoonsgegevens, zoals de opgeslagen gegevens, de ontvangers en de verwachte bewaringstermijn;
 • het recht op wijziging van onjuiste of onvolledige informatie;
 • het recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking wanneer de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, er een bezwaar is tegen de verwerking of wanneer de gegevens niet meer nodig zijn;
 • het recht om de gegevens over te dragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens, bijvoorbeeld voor het doen van gerichte aanbiedingen (direct marketing), het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Je kan je ook verzetten tegen het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden of het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel.

5.2 Uitoefening

Als je vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd of je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, Klik hier om contact op te nemen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

 1. Toestemming

6.1 Cookies

6.1.1 Algemene informatie

Wintersportgids.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de Website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de Website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Wintersportgids.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Als bezoeker kan je zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. We gebruiken immers pas cookies nadat we daar je uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen. Deze toestemming wordt gevraagd zodra je de site betreedt. Daarnaast kan je je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of slechts gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen, mits zij hiervoor toestemming krijgen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wel is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet langer (naar behoren) functioneren.

6.1.2 Gegevens

Toestemming tot het gebruik van cookies betekent dat je Wintersportgids.be toegang verleent tot de volgende gegevens: je locatie, je navigeergedrag op de website en je IP adres. Wanneer je cookies aanvaardt, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming op kosteloze wijze weer in te trekken. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website.

6.1.3 Doeleinden

Wij gebruiken drie soorten cookies, met verschillende doeleinden. Sessiecookies zijn tijdelijk en vergemakkelijken de navigatie op onze website, permanente cookies dienen om je te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan onze Website, en analysecookies gebruiken we om bezoekersstatistieken op te maken.

6.1.4 Rechten

Je beschikt over verschillende rechten om de verwerking van je persoonsgegevens toe te staan en te controleren. Dit omvat onder meer het recht om je toestemming in te trekken of het gebruik van je gegevens voor direct marketing te beëindigen. In 5.1 staan al je rechten beschreven.

6.1.5 Ontvangers

Om cookies op optimale wijze te laten functioneren, maken we gebruik van ondersteunende ondernemingen. De ondernemingen ontvangen daarom de gegevens die we over jou hebben. Ook deze ondernemingen zijn verplicht om op een veilige en discrete manier met je gegevens om te gaan.

Daarnaast zal Wintersportgids.be jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze enkel aan derden of overheidsinstanties ter beschikking stellen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. Je dient er wel mee rekening te houden dat de gegevens die je op een publieke plaats post, zoals commentaren op een discussieforum of blog, door iedereen kunnen worden gelezen.

6.1.6 Periode

Enkel permanente cookies slaan jouw gegevens op nadat je de website verlaten hebt. Het is voor ons echter niet mogelijk om met zekerheid te zeggen hoelang we je gegevens nodig zullen hebben. We verwijderen je gegevens in elk geval zodra we ze niet meer nodig hebben voor het bereiken van onze beleidsdoelstellingen.

6.1.7 Identiteit van de verwerker

Wintersportgids.be is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Klik hier om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

6.2 Inschrijving nieuwsbrief

6.2.1 Gegevens

Inschrijving voor de nieuwsbrief betekent dat je Wintersportgids.be toegang verleent tot de volgende gegevens: je e-mailadres en je IP adres. Wanneer je toestemming geeft, heb je te allen tijde het recht om deze op kosteloze wijze weer in te trekken. Het inschrijven voor de nieuwsbrief is geen voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website.

6.2.2 Doeleinden

Een inschrijving voor de nieuwsbrief houdt in dat we je [tijdens het seizoen tweewekelijks, daarbuiten maandelijks] een e-mail sturen met een overzicht van het meest recente wintersportnieuws en op de hoogte wordt gebracht van onze promotionele acties.

6.2.3 Rechten

Je beschikt over verschillende rechten om de verwerking van je persoonsgegevens toe te staan en te controleren. Dit omvat onder meer het recht om je toestemming in te trekken of het gebruik van je gegevens voor direct marketing te beëindigen. In 5.1 staan al je rechten beschreven.

6.2.4 Ontvangers

Wintersportgids.be is de enige onderneming die je persoonsgegevens ontvangt wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Wintersportgids.be zal jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en zal deze enkel aan derden of overheidsinstanties ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. Je dient er wel mee rekening te houden dat de gegevens die je op een publieke plaats post, zoals commentaren op een discussieforum of blog, door iedereen kunnen worden gelezen.

6.2.5 Periode

We verwerken je persoonsgegevens zolang je hiervoor toestemming verleent. De inschrijving voor een nieuwsbrief veronderstelt immers dat je [tijdens het seizoen tweewekelijks, daarbuiten maandelijks] op de hoogte wordt gehouden van het wintersportnieuws. Zoals reeds aangehaald, heb je wel te alle tijde het recht om je weer uit te schrijven voor de nieuwsbrief en zo de verwerking van je persoonsgegevens te beëindigen.

6.2.6 Identiteit van de verwerker

Wintersportgids.be is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Klik hier om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

6.3 Deelname wedstrijd

6.3.1 Gegevens

Deelname aan een wedstrijd of prijsvraag betekent dat je Wintersportgids.be toegang verleent tot de volgende gegevens: je volledige naam, je telefoonnummer, het adres van je woonplaats, je e-mailadres en je IP adres. Wanneer je deze toestemming geeft, heb je te allen tijde het recht om deze op kosteloze wijze weer in te trekken. De deelname aan een wedstrijd is geen voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website.

6.3.2 Doeleinden

We gebruiken je persoonsgegevens om, wanneer je de wedstrijd wint, je te contacteren en de prijs op te sturen naar je woonplaats. Wanneer je niet wint, worden je gegevens automatisch weer verwijderd.

6.3.3 Rechten

Je beschikt over verschillende rechten om de verwerking van je persoonsgegevens toe te staan en te controleren. Dit omvat onder meer het recht om je toestemming in te trekken of het gebruik van je gegevens voor direct marketing te beëindigen. Lees 5.1 om al je rechten te bekijken.

6.3.4 Ontvangers

De persoonsgegevens die je meedeelt bij een deelname aan een wedstrijd, worden niet doorgegeven aan derden. Enkel wanneer je de wedstrijd wint, wordt je naam en adres bezorgd aan het merk of de fabrikant voor het halen of opsturen van de prijs.

Daarnaast zal Wintersportgids.be jouw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en zal deze enkel aan derden of overheidsinstanties ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn. Je dient er wel mee rekening te houden dat de gegevens die je op een publieke plaats post, zoals commentaren op een discussieforum of blog, door iedereen kunnen worden gelezen.

6.3.5 Periode

We slaan je gegevens op gedurende de periode dat de wedstrijd loopt. Nadat deze termijn is afgelopen, worden je gegevens automatisch weer verwijderd.

6.3.6 Identiteit van de verwerker

Wintersportgids is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Klik hier om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Veiligheid van je persoonsgegevens

We nemen alle nodige maatregelen om je persoonsgegevens op een veilige wijze te bewaren. Indien er door onvoorziene omstandigheden toch een gegevenslek zou plaatsvinden, waardoor rechten in gevaar komen, dan krijg je hier een melding van.

 1. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy Beleid terecht bij Wintersportgids.be. De contactgegevens staan vermeld op de website (www.wintersportgids.be/contact).

 1. Disclaimer

Wintersportgids.be mag de inhoud van dit Privacy Beleid te allen tijde wijzigen. De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de Website en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. Het verder gebruik van de Website zal dan in ieder geval aanzien worden als een aanvaarding van het gewijzigde Privacy Beleid. Wintersportgids.be behoudt zich ook het recht voor om de inhoud van de Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 2 augustus 2022.

 

Volg Wintersportgids.be

Mis niets! Volg ons op social media voor het laatste nieuws en leuke winacties!

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je gratis in voor onze newsletter en blijf op de hoogte van toffe winacties en het laatste wintersportnieuws!

Er ging iets mis. Probeer nog een keer.
Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief