Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website www.wintersportgids.be (hierna: de “Website”)

De Website wordt beheerd door Media Consult Benelux, de verantwoordelijke uitgever (hierna: “Wintersportgids.be”, “wij” of “onze”). Onze contactgegevens zijn te vinden op www.wintersportgids.be/contact.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden alvorens de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan. Als je hiermee niet akkoord bent, vragen we je om de Website niet te gebruiken. We zullen wel steeds je toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze Algemene Voorwaarden zijn (voorlopig) enkel beschikbaar in het Nederlands.

De informatie die beschikbaar is op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Er wordt evenmin gegarandeerd dat deze correct is. Wintersportgids.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid, het actueel zijn of de volledigheid van de informatie op de Website en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en evenmin voor het feit dat het gebruik van de Website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De Website kan ook hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen ook hier geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid of het virusvrij zijn van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Er wordt jou met nadruk aangeraden om deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op je professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Alle informatie die Wintersportgids.be communiceert via de Website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden, zijn dan ook uitsluitend te gebruiken op eigen risico.

Wintersportgids.be levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is, maar ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien je onjuistheden zou vaststellen, kan je ons steeds contacteren via www.wintersportgids.be/contact.

Het gebruik van de Website is gratis. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Wintersportgids.be.

De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot logo’s, de lay-out, de iconen, teksten, afbeeldingen, foto’s, videobestanden en geluidsbestanden die op de Website worden weergegeven, alsook berekeningen, plannen, digitale downloads en software die zijn gebruikt om de Website te implementeren, onze databanken, de domeinnaam www.wintersportgids.be en de naam Wintersportgids.be zijn onze eigendom en mogen slechts gereproduceerd of gebruikt worden of aan het publiek worden medegedeeld na onze uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming. Een niet toegelaten gebruik zal als een inbreuk op onze rechten worden beschouwd, en zal als zodanig worden gesanctioneerd. Wintersportgids.be wijst tevens elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding af.

Wintersportgids.be levert inspanningen om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wintersportgids.be kan echter in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Beleid, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website. Wintersportgids.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website of het toepassen van adviezen van de Website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Wintersportgids.be verzonden e-mails.

Wintersportgids.be kan nooit aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via de Website zijn opgedaan. Wintersportgids.be is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de Website is in ieder geval beperkt tot 25 EUR. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit echter onze aansprakelijkheid uit bij overlijden of lichamelijk letsel voor directe schade die het gevolg is van ons opzet, bedrog of grove schuld of die van onze lasthebbers of aangestelden.

Wintersportgids.be mag de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de Website en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. Het verder gebruik van de Website zal dan in ieder geval aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Wintersportgids.be behoudt zich ook het recht voor om de inhoud van de Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Deze Algemene Voorwaarden werden laatst gewijzigd op 8 mei 2024.

 

Volg Wintersportgids.be

Mis niets! Volg ons op social media voor het laatste nieuws en leuke winacties!

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je gratis in voor onze newsletter en blijf op de hoogte van toffe winacties en het laatste wintersportnieuws!

Er ging iets mis. Probeer nog een keer.
Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief